मेनू बंद

Category: अर्थव्यवस्था

सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र (Micro Economics) म्हणजे काय?

सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र (Micro Economics) म्हणजे काय?

सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र किंवा Micro Economics मध्ये अर्थव्यवस्थेकडे जणू सूक्ष्मदर्शकातून पाहिले जाते. अर्थव्यवस्थेच्या शरीरातील व्यक्ती किंवा कुटुंब हे…

भारतातील सहकारी पतसोसायट्या (Cooperative Credit Societies in India)

भारतातील सहकारी पतसोसायट्या (Cooperative Credit Societies in India)

Cooperative Credit Societies in India: भारतातील शेतीक्षेत्रास वित्तपुरवठा म्हणजेच पतपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेत सहकारी पतसोसायट्या यांना अत्यंत महत्त्वाचे…

Balance of Payments किंवा शोधनशेष म्हणजे काय?

Balance of Payments किंवा शोधनशेष म्हणजे काय?

Balance of Payments किंवा देण्या-घेण्याचा आढावा किंवा शोधनशेष ची संकल्पना व्यापाराच्या आढाव्याच्या संकल्पनेपेक्षा अधिक व्यापक आहे. व्यापाराच्या…

Balance of Trade किंवा व्यापारशेष म्हणजे काय?

Balance of Trade किंवा व्यापारशेष म्हणजे काय?

Balance of Trade किंवा व्यापाराचा आढावा किंवा व्यापारशेष ची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करता येते. “एखाद्या देशाच्या, एखाद्या वर्षातील,…